Mikael Johansson, ordförande i Målareförbundet

Mikael Johansson, ordförande i Målareförbundet

Målareförbundets ordförande Mikael Johansson om jämställdhet

Idag, den 8 mars, är internationella kvinnodagen. Vi ställde tre frågor till förbundets ordförande Mikael Johansson om vikten av jämställdhet och hur Målareförbundet arbetar med frågan.

Publicerad:

Varför är det viktigt för Målareförbundet att arbeta med jämställdhetsfrågor?

Det har med trovärdighet att göra. En av de allra viktigaste kärnfrågorna vi har är alla människors lika värde, att underprestera i jämställdhetsarbetet vore att tappa en viktig pelare.

Varför anser du att jämställdhetsfrågorna är viktiga för de enskilda medlemmarna?

Alla vinner på ökad jämlikhet och jämställdhet. Exempel, på arbetsmarknaden råder ojämlika villkor. Kvinnors löner ligger runt 15 procent lägre än männens. Kvinnor dominerar gruppen med de lägsta inkomsterna. Kvinnor utför mer obetalt hemarbete än män. Kvinnor är i större utsträckning inne i ofrivilligt deltidsarbete. Deltidsarbete ger lägre lön och därmed lägre pension och sjuk- och arbetslöshetsförsäkring.

Kvinnors arbetsrelaterade hälsa är ett stort problem - kvinnor har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män och är i högre grad långtidssjukskrivna. Både kvinnor och män vinner på att utradera dessa.

Vad anser du att förbundet mer kan göra för att Målareförbundet ska bli mer jämställt?

Vårt arbete, framförallt de senaste åren, har inneburit att vi fått fokus på jämställdhetsfrågorna, och de har gett resultat. Det har även gjort att vi ser att det finns mer att göra. Kvinnorna tjänar till exempel 99 procent av männen, vilket är en förbättring med en procentenhet sedan vi började mäta, dock är det fortfarande skillnad. När det gäller föräldraledighet, visar det sig att männen fortfarande går miste om värdefull tid med sina barn.

När det gäller förtroendeuppdrag har kvinnorna idag, sin relativa andel uppdrag i förhållande till medlemsantalet, vi skulle dock behöva förfina dessa mått så att vi mäter på alla tre organisationsnivåer, sektion/företag, avdelning och förbund.

Detta har Målareförbundet gjort för jämställdhet

Jämställdhet är en fråga som Målareförbundet har jobbat med de senaste åren, bland annat genom att starta upp vårt kvinnliga nätverk MIRA och förhandla fram förbättringar för kvinnor i våra kollektivavtal.

De senaste avtalsrörelserna har vi exempelvis förhandlat fram stärkt skydd för gravida med graviditetspenning, extra pension även vid sjuklön, graviditetspenning och föräldralön samt rätt till skilda omklädningsrum för män och kvinnor. Vi ska också arbeta tillsammans i en arbetsgrupp med vår motpart Måleriföretagen i Sverige för ökad jämställdhet i måleribranschen.

Uppdaterad: